Kişisel verilerin korunması A1 Grup Gayrimenkul Anonim Şirketi’nin ve Assist Turkey Proje Anonim Şirketi (“Acity Alışveriş Merkezi veya “Şirket”) en önemli öncelikleri arasındadır. Bu husustaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Şirketimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun şekilde kişisel verileri işlemekte ve korumaktadır.

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile müşterilerimize sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerimizden faydalanmanız doğrultusunda Kanun’a uygun şekilde işlenen kişisel verilere ilişkin sizleri bilgilendirerek gerekli şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesine http://www.acity.com.tr ve http://acitykampanya.com adreslerinde kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’da belirtilen temel ilkelere uygun olarak kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

Şirketimiz tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden sizleri faydalandırmak için çalışmaların yapılması kapsamında;
Sizlere sunmuş olduğumuz kampanyalarımızdan faydalanmanızın sağlanması,
Kampanyalarımız kapsamında kazanımlardan faydalanmanızın sağlanması,
Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin icrası,
Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında,
Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin aktarımına ilişkin maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde aşağıda kişilere belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir.
Bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma gibi konularda hizmet alınan tedarikçilerimiz;
Gerekmesi halinde hukuki destek aldığımız iş ortaklarımız;
Kampanya kapsamında verilerin yüklenebilmesi için Omegadata Yazılım Eğitim ve San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti ve Figen Yazılımevi Tic. Ltd. Şti. ;
Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kurumlar.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kampanya kapsamındaki kişisel Şirket tarafından fiziki ortamda Kampanya Kayıt Masaları ve elektronik ortamda ve web kanallarıyla (yöntemiyle) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla ilgili olması kaydıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması kişisel veri işleme şartına dayalı olarak toplanmaktadır.

4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından http://www.acity.com.tr ve http://acitykampanya.com adreslerinde yer alan A1 Grup Gayrimenkul Anonim Şirketi’nin ve Assist Turkey Proje Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden herhangi resmi bir ücret talep edilmesi halinde talep etme hakkı saklıdır.