خدمات

تلفن دیواریتلفن دیواری
دستگاه خودپردازدستگاه خودپرداز
خدمات گاز خدمات گاز
اتاق نگهداری  کودکاتاق نگهداری کودک
فضای مخصوص بازی برای کودکانفضای مخصوص بازی برای کودکان
اطلاعاتاطلاعات
محل استراحتمحل استراحت
داروخانهداروخانه
پارکینگ مخصوص معلولینپارکینگ مخصوص معلولین
سرویس بهداشتی مخصوص معلولینسرویس بهداشتی مخصوص معلولین
خودپرداز گازخودپرداز گاز
پارکینگ سربستهپارکینگ سربسته
آرایشگاهآرایشگاه
خشکشوییخشکشویی
واکس کفشواکس کفش
سرویس بهداشتیسرویس بهداشتی
اینترنت وای فایاینترنت وای فای
کارواشکارواش
ایستگاه اتوبوسایستگاه اتوبوس
پارکینگپارکینگ
درمانگاهدرمانگاه
تاکسیتاکسی
ویلچرویلچر
خیاطخیاط
سرویس رایگانسرویس رایگان
سالن عقدسالن عقد
WalkerWalker

© 2018 مرکز خرید آ سیتی/ تمامی حقوق محفوظ می باشد.