مغازه ها

Vodafone
Vodafone

T. 0 312 387 45 04
الکترونیک
طبقه همکف

Teknosa
Teknosa

T. 0312 387 37 15
الکترونیک
طبقه همکف

Türk Telekom
Türk Telekom

T. 0553 278 87 78
الکترونیک
طبقه همکف

Turkcell
Turkcell

T. 0530 238 00 68
الکترونیک
طبقه همکف

Beko
Beko

T. T. 0312 280 99 00
الکترونیک
طبقه همکف

Cepax
Cepax

T. T. 0507 441 9949
طبقه همکف
الکترونیک

i'Like
i'Like

T. 545 404 04 40
طبقه همکف
الکترونیک

Samsung Mobile
Samsung Mobile

T. 0 312 387 39 39
الکترونیک
طبقه همکف

Vestel
Vestel

T. 0312 387 26 93
زیرزمین اول
الکترونیک

Samsung
Samsung

T. 0530 183 83 16
الکترونیک
زیرزمین اول

Bosch
Bosch

T. 0312 387 10 66
الکترونیک
زیرزمین اول

© 2018 مرکز خرید آ سیتی/ تمامی حقوق محفوظ می باشد.