مغازه ها

Riva Balo ve Nikah Salonu
Riva Balo ve Nikah Salonu

T. T. 0312 397 20 12
طبقه 2
خدمات و سرویس دهی

Kent Lostra
Kent Lostra

T. 0312 387 42 73
خدمات و سرویس دهی
زیرزمین دوم

Usta Makas Terzi
Usta Makas Terzi

T. 0505 728 39 24 - 0544 221 73 03
خدمات و سرویس دهی
زیرزمین دوم

Terzi Hilal
Terzi Hilal

T. 0312 397 82 45
خدمات و سرویس دهی
زیرزمین دوم

Başkentgaz
Başkentgaz

T. T. 0312 230 80 36
خدمات و سرویس دهی
زیرزمین دوم

Durumen Kuru Temizleme
Durumen Kuru Temizleme

T. 0312 387 43 00
خدمات و سرویس دهی
زیرزمین دوم

Autoshine Oto Yıkama
Autoshine Oto Yıkama

T. 0312 387 00 85
خدمات و سرویس دهی
زیرزمین دوم

City Pet
City Pet

T. T. 0312 387 60 06
خدمات و سرویس دهی
زیرزمین دوم

Tatil.com
Tatil.com

T. 0312 387 52 25
خدمات و سرویس دهی
طبقه همکف

Defne Çiçek
Defne Çiçek

T. 0 506 576 44 32
خدمات و سرویس دهی
طبقه همکف

Cetur
Cetur

T. 444 6 849 - www.ceturturizm.com
خدمات و سرویس دهی
طبقه 2

© 2018 مرکز خرید آ سیتی/ تمامی حقوق محفوظ می باشد.